شما اینجا هستید
آخرین اخبار » سرپرست روزنامه تفاهم خوزستان؛ مختارنیک مقام باافتخارازآموزش وپرورش باغملک رفت/ خادمی از روز اول مخالف بخشدار شدن نیک مقام بود اما استاندار زیربار نرفت

مختارنیک مقام باافتخارازآموزش وپرورش باغملک رفت/ خادمی از روز اول هم مخالف بخشدار شدن نیک مقام بود اما استاندار زیربار نرفت

سرانجام مختارنیک مقام رئیس اداره آموزش وپرورش باغملک باعزت وافتخارازآموزش وپرورش باغملک خداحافظی کرد داستان مختارنیک مقام و هدایت الله خادمی داستان جالبی است زیراخادمی ازهمان روز اول مخالف مسئولیت گرفتن نیک مقام بود روزی که نیک مقام بخشدارصییدون شد هنوز حکم وی صادرنشدکه خادمی مخالفت خودرابااین انتصاب اعلام نمود و حتی رئیس دفتر ایشان با اینجانب حدود۲ساعت دلایل مخالفت خودرابااین انتصاب اعلام نمودندامادکترشریعتی زیرباراین مخالفت نرفت و حکم بخشداری صیدون رابرای این نیروی اصلاح طلب صادرنمود

بگواه اکثریت مردم کسانیکه بانیک مقام ارتباط داشتند حتی طی مدت ۱۵ماه مدیریت بخشداری صیدون توسط نیک مقام خادمی ۳بارهم باوی ارتباط تلفنی برقرارننمودوارتباط ایندونفرباهم مطلوب نبود خادمی دراکثرجلساتیکه درصیدون حضورداشت علنامخالفت خودراباحضورنیک مقام درصیدون اعلام مینمودوگفت نیک مقام رادکترپاکدل و دوستانش تحمیل نمودندونیروی موردنظرمان نبودخلاصه بعدازانتصاب اخواص بعنوان بخشدارصییدون اینبارنیک مقام مدیر آموزش وپرورش باغملک شدازهمان ابتدای امرروابط نیک مقام وخادمی روزبروزتیره ترمیشدزیراوی مدیری نبود که زیربارخواسته های نماینده برودتااینکه بحث انتصاب رئیس فعلی آموزش وپرورش بعنوان معاون به نیک مقام پیشنهادشداماایشان زیرباراین کارنرفت و واسطه هانتوانستنداین مسئله راحل نمایند

مختارنیک مقام معتقد بود بایدمعاونین وی هماهنگ باشندونیروی تحمیلی نمی پذیرد حتی در آخرین روزهای حضورتقیزاده قضیه تغییرنیک مقام درحال انجام بود که در آخرین لحظات باتوصیه استانداراین قضیه منتفی شدبارفتن تقی زاده انتصاب رفیعی بعنوان سرپرست آموزش وپرورش خوزستان که اتفاقاازنیروهای منتصب به جبهه پایداری است موقعیت برای عزل نیک مقام فراهم شد حتی دوباره پیشنهادمعاونت رئیس فعلی آموزش وپرورش به نیک مقام مطرح شدامابازنیک مقام زیرباراین قضیه نرفت

البته نیک مقام معتقدبودمنگشتی نیروی پرتوانست امانمیتواندباوی هماهنگ باشدتااینکه نماینده موفق شدنظرسرپرست فعلی آموزش وپرورش استانرابراتغییرنیک مقام جلب نمایدوبافرماندارباغملک بدون هماهنگی بااستانداراین قضیه محقق شدامادوباره دکترشریعتی به سرپرست آموزش وپرورش استان تاکیدنمودشتابزده تصمیم نگیردوقضیه صمیمی فرددرصورت تغییررییس آموزش وپرورش مورد بررسی قراردهداماطبق خبرموثق نماینده باحضورصمیمی فرمخالفت نمود و فرماندارباغملک با سرپرست آموزش وپرورش برای این تغییرهماهنگی نمود تااین داستان باتغییرنیک مقام به پایان برسد

ختم کلام اینکه نیک مقام زیربارخواسته های نامعقول نرفت باعزت و سربلندی صندلی مدیریت آموزش وپرورش را تحویل دادثابت نمودعزت نفس بالامهمتروباتدبیرترازهرپست ومقامیست و پس لرزه های این تغییردرآینده نزدیک مشخص خواهدشد

البرز صیدالی سرپرست روزنامه تفاهم ونقش درخوزستان

Share

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

قلعه نیوز | پایگاه خبری قلعه نیوز